Verkoopsvoorwaarden

CORNET/ALGEMENE VOORWAARDEN

INKOOPVOORWAARDEN
1. Wanneer algemene voorwaarden van bestellingen door CORNET B.V.B.A. voorzien worden
en deze worden door de leverancier niet betwist bij bestelling, dan maken deze integraal deel
uit van de overeenkomst.
2. De leverancier is verantwoordelijk voor de degelijkheid van de materialen welke hij levert en
hij aanvaardt in geval van klachten van de uiteindelijke klant zijn verbintenissen inzake garantie
na te komen.
3. Tot de levering in de magazijnen of op de werven van CORNET B.V.B.A. is de leverancier verantwoordelijk
voor de goederen, en verzekeringen indien nodig geacht, blijven de volledige verantwoordelijkheid
van de leverancier.
4. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige bestelling zal uitsluitend beslecht
worden met toepassing van Belgisch recht, en voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Tongeren.
5. Voorgaande clausules betekenen opschortende voorwaarden van de bestelling van CORNET
B.V.B.A. en annuleren behoudens andersluidende overeenkomst eventueel strijdige clausules
vanwege de leverancier.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Elke overeenkomst tussen partijen, onafhankelijk de wijze waarop deze tot stand is gekomen,
houdt de uitsluitende toepassing in van de Algemene Voorwaarden van CORNET B.V.B.A., tenzij
andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen en opgesteld.
2. Offertes worden ter inlichting opgesteld en mogen geenszins aks verbintenis worden beschouwd
zolang de bestelling niet schriftelijk is aanvaard. Bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding
dient de levering van goederen en opgestelde facturen als bevestiging te worden aanzien.
3. Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere geschreven bepalingen worden termijnen voor levering
van goederen of voor uitvoering van weren enkel ter informatie meegedeeld. Zij kunnen
nooit aanleiding geven tot eis voor schadevergoeding bij eventuele vertragingen.
4. Tenzij andersluidende voorwaarden van betaling werden overeengekomen, heeft CORNET
B.V.B.A. het recht voor elke overeenkomst de betaling te vragen van een voorschot tot 30 % van
het totaal der geraamde offerte, mits toezending evenwel van een corresponderende factuur.
5. Alle materialen worden geleverd met de waarborg corresponderend met deze gegeven door
de fabrikant of met waarborg van 6 maanden voor eigen productie. Deze waarborg is uitsluitend
beperkt tot het vervangen van stukken die constructiefouten zouden vertonen en enkel voor materialen
en niet voor wisselstukken. Verplaatsingskosten zijn uitgesloten van de geldende waarborg,
alsook eventueel verlies van productiviteit of andere consequentiële verliezen.
6. Elke garantie vervalt automatisch, wanneer derden, vreemd aan het bedrijf CORNET BVBA,
herstellingen of aanpassingen hebben uitgevoerd buiten ons weten of toestemming. Garanties
gelden enkel wanneer het materiaal volledig betaald is.
7. Klachten dienen per aangetekend schrijven en duidelijk gemotiveerd binnen de tien dagen na
de levering van de goederen of na vaststelling van defectueuze werken, of na factuurdatum indien
de klachten facturen betreffen, te worden meegedeeld aan CORNET B.V.B.A. Indien dit niet
is gebeurd worden de geleverde materialen en uitgevoerde werken als aanvaard en de factuur
als bindend tussen de partijen beschouwd. Latere klachten m.b.t. gebreken die voor een aandachtig
koper zichtbaar waren op het ogenblik van de levering kunnen niet meer aanvaard worden.
8. Onze facturen zijn betaalbaar te Opglabbeek op de zetel van CORNET B.V.B.A. Ze dienen te
worden voldaan uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en zonder korting, behoudens andersluidende
overeenkomst bij de bestelling. De aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten
houdt geen schuldvernieuwing in.
9. Bij niet-betaling of onvolledige betaling binnen bovengestelde termijn zal van rechtswege en
zonder aanmaning of ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met
een verwijlintrest volgens de wettelijke bepalingen. Dit impliceert meer in het bijzonder dat de
Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 02-08-
2002, en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn.
10. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke
inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten
voor opvolging enz.) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10 %, met een
minimum van 50 EUR, en dit met toepassing van de wet van 02-08-2002. Deze vergoeding is
verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
11. Door het niet betalen van één van onzer facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen
op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan de uitvoering van de lopende contracten
opgeschort worden tot de dag der algehele betaling, hetzij geheel of gedeeltelijk nietig
beschouwd worden, zonder aanleiding te kunnen geven tot schadevergoeding.
12. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst
voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van de verkoper
en kunnen deze ingeval van niet-betaling door de koper worden teruggevorderd.
13. Alle goederen reizen op het uitsluitend risico van de bestemmeling, zelfs indien verzonden
‘vrij van port’.
14. Supplementen bij een oorspronkelijk bestelling waartoe gedurende de uitvoering van de overeenkomst
besloten wordt, zullen afzonderlijk verrekend worden. Deze werken worden uitgevoerd
in regie tenzij een globale prijs wordt overeengekomen vooraleer die bijkomende werken worden
aangevat.
15. Ingeval van verbreking van een bestelling door de opdrachtgever blijft 15 % van de overeengekomen
verkoopsommen verhaalbaar, afgezien van de waarde van de reeds bestelde materialen
en de kosten van de reeds uitgevoerde werken. De annulatie blijft echter ondergeschikt
aan de schriftelijke goedkeuring van CORNET B.VB.A.
16. Herziening van aannemingsprijs: de volgende formule zal toegepast worden en berekend
volgens de modaliteiten van het typebestek van 100 van 1965 : p =P(0,55s/S + 0,25l/L + 0,20).
17. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende
geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal beslecht worden met toepassing van
Belgisch recht beslecht worden voor de rechtbanken en hoven bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement
Tongeren.
18. Anderstalige algemene voorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie; de Nederlandstalige
tekst is de enige rechtsgeldige.

nl_NLDutch